Báo cáo kết quả thực hiện quý II và kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp quý III năm 2014 Tỉnh Bến Tre

: Thứ năm - 15/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1501
Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, Ban Quản lý dự án tỉnh Bến Tre, báo cáo kết quả thực hiện quý II và kế hoạch triển khai dự án quý III năm 2014 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG QUÝ II

1. Hợp phần 1: Quản lý chất thải trong chăn nuôi

- Xây dựng Kế hoạch tài chính và Kế hoạch nghiệp vụ năm 2014 trình Ban Quản lý dự án Trung ương thông qua để làm cơ sở cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Tổ chức Hội nghị triển khai dự án tại tỉnh với sự tham dự của 59 đại biểu (trong đó có 13 nữ) đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin, tuyên truyền về dự án.

- Tổ chức 09 Hội nghị triển khai, giới thiệu dự án tại các huyện/thành phố với sự tham dự của 406 đại biểu (trong đó có 101 nữ) đại diện cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện, Ủy ban nhân dân các xã trong toàn tỉnh.

- Tổ chức 01 Hội thảo hướng dẫn kỹ thuật xây dựng công trình khí sinh học và thiết lập hồ sơ nghiệm thu cho kỹ thuật viên và thợ xây tham gia dự án với 26 người tham dự (trong đó có 07 nữ) .

- Cử 10 kỹ thuật viên của dự án (trong đó có 04 nữ) tham dự lớp tập huấn Quản lý toàn diện chất thải trong chăn nuôi tại Cần Thơ do Ban Quản lý Dự án Trung ương tổ chức.

- Tổ chức 01 buổi hội thảo với 30 người tham dự (trong đó có 07 nữ) là các cán bộ kỹ thuật của dự án, thợ xây, các cơ quan, đơn vị liên quan để cho các Công ty cung cấp công trình khí sinh học bằng vật liệu composite giới thiệu sản phẩm để làm cơ sở cho Ban lựa chọn tham gia dự án trên địa bàn tỉnh.

- Trên cơ sở đăng ký xây dựng số lượng công trình của các huyện/thành phố năm 2014, Ban tham mưu cho Sở, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ cho các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế thành phố để triển khai thực hiện trên từng địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch, soạn thảo nội dung, tài liệu tuyên truyền về dự án “Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp”, kỹ thuật vận hành công trình khí sinh học để tập huấn đến hộ dân.

- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng công trình khí sinh học cho các hộ dân, đến nay đã xây dựng được 454 công trình khí sinh học quy mô nhỏ, đồng thời lập hồ sơ thủ tục nghiệm thu được 110 công trình.

- Tổ chức 12 lớp tập huấn vận hành công trình khí sinh học tại 10 xã, cho gần 250 hộ dân (trong đó có 80 nữ) đã xây dựng xong công trình khí sinh học quy mô nhỏ.

2. Hợp phần 2: Các hoạt động phối hợp với ngân hàng trong việc triển khai cho vay tín dụng

Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Hợp tác xã Trung ương cho nên các Ngân hàng Chi nhánh tại tỉnh, huyện/thành phố không thực hiện được việc triển khai cho vay vốn đối với các hộ dân tham gia dự án để xây dựng công trình khí sinh học.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án tỉnh đã phối hợp tích cực với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháo gỡ khó khăn, trước mắt tạm ứng từ nguồn vốn vay xây dựng công trình khí sinh học của dự án QSEAP còn tồn lại để giải quyết cho các hộ dân nếu có nhu cầu vay vốn.

3. Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

Chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa triển khai được.

4. Hợp phần 4:Chi quản lý dự án

- Chi lương và phụ cấp cho Ban Quản lý dự án tỉnh (từ tháng 01 đến tháng 7/2014): 74.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động cho Ban Quản lý dự án tỉnh:

+ Chi phí hội nghị, tập huấn, hội thảo triển khai dự án: 60.000.000 đồng.

(bao gồm: 01 Hội nghị triển khai dự án tại tỉnh, 09 Hội nghị giới thiệu dự án tại các huyện/thành phố …)

+ Vé máy bay đi công tác do Ban Trung ương tổ chức, phụ cấp công tác phí: 50.000.000 đồng.

+ Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại … : 10.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN

Tính đến hết tháng 7/2014 giải ngân: 515.000.000 đồng. Trong đó:

- Hỗ trợ cho hộ dân xây dựng 97 công trình khí sinh học: 291.000.000 đồng.

- Giải ngân Hợp phần 4 là: 194.000.000 đồng

- Giải ngân Hợp phần 1 (12 lớp tập huấn vận hành công trình khí sinh học) là: 30.000.000 đồng.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ III NĂM 2014

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Quản lý dự án tỉnh năm 2014, tiếp tục tổ chức tập huấn tuyên truyền cho hộ dân về dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký xây dựng công trình.

- Tiếp nhận đăng ký, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng cho khoảng 150 công trình khí sinh học quy mô nhỏ và tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành để hỗ trợ tài chính cho hộ dân.

- Đề xuất một số mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp theo hướng dẫn của Ban Quản lý dự án Trung ương

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Quản lý dự án Trung ương, Ban Giám đốc Sở tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Dự án tỉnh triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch năm 2014 đã đề ra, đồng thời sự hỗ trợ của các phòng Sở, đơn vị liên quan đã tạo điều kiện về mặt thời gian cho các công chức, viên chức kiêm nhiệm tham gia dự án.

- Ban Quản lý Dự án Trung ương tổ chức tập huấn Quản lý toàn diện chất thải trong chăn nuôi cho kỹ thuật viên, đã giúp cho kỹ thuật viên tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật để triển khai kịp thời trên địa bàn tỉnh.

2. Khó khăn

- Giai đoạn đầu, Ban Quản lý dự án Trung ương chưa hướng dẫn đầy đủ, thống nhất về mặt kỹ thuật xây dựng công trình khí sinh học; các chế định tài chính thực hiện hợp phần tín dụng từ Trung ương đến các Ngân hàng địa phương chưa triển khai để hỗ trợ hộ dân vay vốn xây dựng công trình khi có nhu cầu. Vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình khí sinh học.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm phê duyệt Kế hoạch tài chính chi tiết năm 2014 cho Ban Quản lý dự án tỉnh, nên chậm thanh quyết toán các phần đã chi từ đầu năm đến nay, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn của dự án.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Quản lý dự án tỉnh trong quý II và Kế hoạch triển khai dự án quý III năm 2014, kính báo đến Ban Quản lý dự án Trung ương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả tham quan, hội thảo, tập huấn về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi Quý II/2014

 

Nội dung

Số lượng (cuộc/lớp)

Số ngày /(cuộc/lớp)

Số người tham gia

T. Số

Nữ

DTTS

 

SL

%

SL

%

Tập huấn đào tạo giáo viên (TOT), KTV.

 

 

 

 

 

 

 

Tập huấn xây và lắp đặt công trình khí sinh học đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

01

01 ngày/lớp

26

7

26,9

-

-

Tập huấn cho người nông dân về vận hành công trình khí sinh học, quản lý chất thải chăn nuôi an toàn cho người nông dân,

12

01 ngày/lớp

250

80

32

-

-

Các cuộc hội thảo về phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

Các chuyến thăm quan trong nước.

 

 

 

 

 

 

 

Các cuộc hội thảo tập huấn khác....

01

01 ngày/lớp

30

7

23,3

-

-

Tổng số

14

 

306

94

30,7

-

-

Phụ lục 2: Kết quả xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học Quý II

 

 

Nội dung

Số hộ đăng ký xây/ lắp công trình

Số công trình đang xây/lắp đặt

Quy mô công trình

Lũy kế thực hiện

(Quý 1+2)

KT1

-

-

-

-

KT2

237

406

<50 m3

454

Composit

-

-

-

-

Tổng số

237

406

 

454

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây