Báo cáo kết quả thực hiện quý II/2015 và kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp quý III /2015 tỉnh Phú Thọ

: Thứ ba - 13/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1339
Thực hiện chỉ đạo của Nhà tài trợ ADB và Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả thực hiện quý II/2015 và kế hoạch triển khai dự án quý III/2015 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI QUÝ II/2015

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM)

Trong quý II/2015, đã tổ chức 46 lớp tập huấn cho người nông dân về vận hành công trình khi sinh học quản lý chất thải chăn nuôi an toàn trên địa bàn tỉnh với tổng số người tham gia: 1.058 người. Trong đó, số lượng nữ tham gia: 319 người, chiếm 30,15% tổng số người tham gia.

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

Triển khai đến các địa phương đăng ký nhu cầu xây dựng công trình khí sinh học năm 2015, đến nay đã có 3.012 hộ dân đăng ký xây công trình KSH cỡ nhỏ; 10 hộ dân đăng ký xây công trình KSH cỡ vừa và lớn.

Tổ chức cho những hộ dân đã đăng ký xây dựng công trình KSH Biogas triển khai xây dựng. Thực hiện quý II/2015 xây dựng được 504 công trình ; Lũy kế từ đầu dự án: xây dựng được 2.149 công trình.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

Đã tiến hành xây dựng thuyết minh 11 mô hình nông nghiệp cacbon thấp báo cáo Ban quản lý dự án LCASP trung ương .

Hợp phần 4: Chi quản lý dự án

Thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nhà nước và sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN QUÝ II/2015

Trong quý II đã giải ngân 1.709.766.400 đồng. Trong đó:
+ Hợp phần 1: 1.565.075.000 đồng;
+ Hợp phần 4: 144.691.400 đồng.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ III/2015
1. Công tác tổ chức:

Kiện toàn nhân sự Ban quản lý dự án mới để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ

2.  Nghiệp vụ chuyên môn:
Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi
- Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM)

+ Triển khai đăng bản tin trên báo Phú Thọ tuyên truyền về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi; xây dựng 01 chuyên đề tuyên truyền về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi để phát trên Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ, dự kiến trong quý III/2015 sẽ phát sóng 20 lần.
+ Tổ chức 03 cuộc hội thảo lựa chọn tiêu chí và các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn (mỗi lớp 01 ngày, 38 người).
+ Tổ chức 50 lớp tập huấn vận hành công trình khí sinh học, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi (mỗi lớp 02 ngày, 23 người).

- Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học
+ Tổ chức cho những hộ dân đã đăng ký xây dựng công trình KSH Biogas triển khai xây dựng. Dự kiến quý III/2015 thực hiện xây dựng/lắp đặt được 1000 công trình khí sinh học Biogas.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ SX nông nghiệp các bon thấp
- Tiểu hợp phần 3.1.Thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp cacbon thấp

Tổ chức 01 chuyến thăm quan trong nước trao đổi học tập kinh nghiệm nghiên cứu về công nghệ khí sinh học và quản lý chất thải chăn nuôi trong 4 ngày và 20 người tham gia.

- Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp cacbon thấp
Tổ chức 03 hội thảo xác định nhu cầu xây dựng và lựa chọn mô hình trình diễn quản lý chất thải chăn nuôi cho sản xuất nông nghiệp.

Hợp phần 4: Quản lý dự án

Thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nhà nước và sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

3. Kế hoạch vốn đối ứng của tỉnh, dự kiến giải ngân quý III
- Kế hoạch vốn đối ứng của tỉnh: Tổng 202.000.000 đ, trong đó:
+ Lương: 151.000.000 đ
+ Kinh phí tổ chức chuyến tham quan: 51.000.000đ

- Dự kiến giải ngân: 202.000.000 đ

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ
4.1. Thuận lợi:

- Đội ngũ kỹ thuật viên, thợ xây của các huyện đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện trên địa bàn tỉnh.
- Ở các địa phương, các công trình KSH đã triển khai xây dựng trong những năm trước đã đạt được những kết quả tốt, do vậy đông đảo người dân đăng ký xây dựng công trình KSH.
- Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA nhận được rất nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện công tác của Ban QLDA LCASP TW, Sở NN &PTNT tỉnh Phú Thọ và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

4.2. Khó khăn:
- Ở một số huyện, số lượng kỹ thuật viên và thợ xây còn thiếu so với nhu cầu thực tế; một số công trình KSH đã được xây dựng và đưa vào sử dụng nhưng người dân vẫn chưa được tập huấn.
- Chưa có nguồn vốn đối ứng của tỉnh nên không có nguồn chi trả lương cho cán bộ tham gia quản lý dự án.
- Do thay đổi Ban QLDA mới nên tiến độ triển khai một số công việc còn chậm như Hỗ trợ tài chính cho các hộ dân xây dựng công trình KSH, đăng ký tham gia các mô hình LCASP trên địa bàn tỉnh.

4.3. Kiến nghị:
- Bổ sung kinh phí đào tạo bổ sung kỹ thuật viên, thợ xây để đáp ứng nhu cầu xây dựng của các huyện.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp vốn đối ứng cho dự án để đảm bảo tiến độ hoạt động của dự án.

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả lớp tập huấn vận hành công trình khí sinh học quản lý chất thải chăn nuôi an toàn cho người nông dân Quý II/2015

STT

Huyện

Số lớp

Số ngày/ lớp

Số lượng người

/lớp

Số người tham gia

Tổng số

Nữ

DTTS

Số lượng

%

Số lượng

%

1

H. Tam Nông

4

2

23

92

17

18,48

 

 

2

H. Lâm Thao

3

2

23

69

24

34,78

 

 

3

H. Cẩm Khê

1

2

23

23

4

17,39

 

 

4

H. Thanh Thủy

7

2

23

161

63

39,13

20

12,4

5

H. Hạ Hoà

7

2

23

161

62

38,51

 

 

6

H.Đoan Hùng

11

2

23

253

60

23,72

 

 

7

H. Phù Ninh

8

2

23

184

68

36,96

 

 

8

TP. Việt Trì

2

2

23

46

6

13,04

 

 

9

TX Phú Thọ

3

2

23

69

15

21,74

 

 

 

Tổng

46

18

207

1058

319

30,15

20

12,4

Phụ lục 2: Kết quả xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học Quý II/2015

 

 

Nội dung

Số hộ đăng ký xây/ lắp công trình

Số công trình đang xây/lắp đặt

Quy mô công trình

Lũy kế thực hiện

Hầm xây

1079

279

Nhỏ

1851

Composit

1933

225

Nhỏ

568

Tổng số

3012

504

 

2419


Phụ lục 3: Báo cáo tình hình tài chính của dự án Quý II

                               Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm

Tình hình trao thầu Quý II

Tình hình giải ngân

Quý II

Lũy kế tình hình giải ngân từ đầu dự án đến Quý I

Tổng

ADB

CPVN

Tổng

ADB

CPVN

Tổng

ADB

CPVN

Tổng

ADB

CPVN

 

Hợp phần 1

 

Quản lý chất thải chăn nuôi

7.061,88

7.061,88

 

 

 

 

1565,075

1565,075

 

7603,105

 

7389,095

 

214,01

1

Tiểu HP1.1: Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch

892,33

892,33

 

 

 

 

359,075

359,075

 

 

1242,165

 

 

1028,155

 

214,01

1.1

Thông tin, tuyên truyền về quản lý toàn diện chất

 thải chăn nuôi (xây dựng chương trình phát trên phương tiện thông tin đại chúng, viết tin, tờ rơi…)

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Hội thảo lựa chọn tiêu chí và các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn

35,13

35,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Tập huấn về vận hành công trình khí sinh học, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi

707,2

707,2

 

 

 

 

 

 

 

999,625

942,625

57

1.4

Tập huấn đào tạo giáo viên TOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,53

85,53

 

1.5

Các cuộc hội thảo về phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn về công nghệ khí sinh học, quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi, cơ chế phát triển sạch trong chăn nuôi và nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ chăn nuôi các bon thấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157,01

 

157,01

2

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

6023,15

6023,15

 

 

 

 

1206

1206

 

 

6360,94

 

 

6360,94

 

 

2.1

Chi phí cho kỹ thuật viên, kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân xây/ lắp đặt công trình khí sinh học (Khảo sát, thiết kế, giám sát chất lượng, nghiệm thu công trình, hướng dẫn vận hành công trình khí sinh học)

387,15

387,15

 

 

 

 

 

 

 

268,98

268,98

 

2.2

Kiểm tra công trình khí sinh học đang vận hành

508

508

 

 

 

 

 

 

 

281,84

281,84

 

2.3

Tập huấn thợ xây, thợ lắp đặt, KTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,12

104,12

 

2.4

Hỗ trợ tài chính trực tiếp xây các công trình khí sinh học và cải thiện môi trường chăn nuôi

5128

5128

 

 

 

 

1206

1206

 

5706

5706

 

Hợp phần 3

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

1112,5

1112,5

51

 

 

 

 

 

 

93,34

 

 

93,34

 

1

Tiểu hợp phần 3.1. Thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp các bon thấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức các chuyến tham quan trong nước học tập trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu về công nghệ khí sinh học

51

 

51

 

 

 

 

 

 

93,34

 

93,34

2

Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp

1061,5

1061,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Hội thảo xác định nhu cầu xây dựng và lựa chọn mô hình trình diễn quản lý chất thải chăn nuôi cho sản xuất nông nghiệp

46,5

46,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Kinh phí thực hiện mô hình trình diễn

1015

1015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đào tạo cho nông dân và cán bộ khuyến nông về công nghệ phù hợp với ứng dụng sản xuất nông nghiệp các bon thấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp phần 4

Quản lý dự án

1120

900

220

 

 

 

144,691

144,691

 

1242,1

828,84

413,26

1

Chi thanh toán cá nhân

220

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi hoạt động thường xuyên

900

900

 

 

 

 

144,691

144,691

 

 

 

 

 

Tổng

 

9147,98

8876,98

271

 

 

 

1709,766

1709,766

 

 

9083,236

 

 

8362,626

 

720,61

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây