Báo cáo kết quả thực hiện quý I năm 2016 và kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Nam Định Quý II năm 2016

: Thứ hai - 19/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1340
Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Nam Định báo cáo kết quả thực hiện quý I năm 2016 và kế hoạch triển khai quý II năm 2016 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI 

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

1. Kết quả lắp đặt/xây dựng các công trình KSH: tính đến 31/3/2016
Tổng: 227 công trình (composite 162 công trình; KT1, KT2: 65 công trình)

STT

Huyện/TP

Số hầm đã lắp đặt composite

Số hầm đã lắp đặt KT1, KT2

Tổng

Đứng tên chủ hộ

Tổng

Đứng tên chủ hộ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

Thành phố

0

0

0

0

0

0

2

Mỹ Lộc

2

1

1

15

9

6

3

Giao Thủy

23

17

6

0

0

0

4

Vụ Bản

7

5

2

5

3

2

5

Nam Trực

5

3

2

0

0

0

6

Trực Ninh

28

20

8

5

5

0

7

Xuân Trường

29

15

14

0

0

0

8

Ý Yên

4

4

0

2

0

2

9

Hải Hậu

48

30

18

35

20

15

10

Nghĩa Hưng

16

11

5

3

3

0

Tổng

162

106

56

65

40

25

2. Kết quả tập huấn vận hành công trình khí sinh học

Đã tổ chức được 10 lớp với 397 đại biểu (trong đó nam: 267 đại biểu, nữ: 130 đại biểu), tại 6 huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Ý Yên, Trực Ninh, Xuân Trường.

STT

Huyện/ thành phố

Ngày tập huấn

Số học viên

Đánh giá lớp học

Tổng

Nam

Nữ

1

Thành phố

0

0

0

0

Thông qua các nội dung của lớp tập huấn hầu hết các đại biểu tham gia đều hiểu và biết thêm các kiến thức về xử lý chất thải chăn nuôi; biết cách sử dụng và vận hành các công trình KSH

2

Mỹ Lộc

1/22/2016

40

29

11

3

Giao Thủy

0

0

0

0

4

Vụ Bản

0

0

0

0

5

Nam Trực

0

0

0

0

6

Trực Ninh

2/19/2016

40

36

4

7

Xuân Trường

1/29/2016

37

26

11

2/2/2016

40

24

16

8

Ý Yên

2/25/2016

40

26

14

9

Hải Hậu

1/20/2016

40

29

11

1/27/2016

40

21

19

2/24/2016

40

24

16

2/26/2016

40

28

12

10

Nghĩa Hưng

1/28/2016

40

24

16

Tổng

10

397

267

130

 

3. Kết quả tập huấn về giới thiệu lợi ích xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi
Đã tổ chức được 09 lớp tại 7 huyện với 583 đại biểu (trong đó nam: 383 đại biểu, nữ: 200 đại biểu) .

STT

Huyện/ thành phố

Ngày tập huấn

Số học viên

Đánh giá lớp học

Tổng

Nam

Nữ

1

Thành phố

0

0

0

0

Thông qua lớp tập huấn, người chăn nuôi tiếp cận được dự án, hiểu về biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng Biogas, lợi ích kinh tế, xã hội.

 

2

Mỹ Lộc

3/23/2016

65

53

12

3

Giao Thủy

0

0

0

0

4

Vụ Bản

0

0

0

0

5

Nam Trực

3/15/2016

67

57

10

6

Trực Ninh

3/18/2016

65

32

33

7

Xuân Trường

3/30/2016

66

23

43

8

Ý Yên

3/14/2016

62

39

23

3/21/2016

64

36

28

9

Hải Hậu

3/29/2016

66

47

19

10

Nghĩa Hưng

3/22/2016

62

53

9

3/28/2016

66

43

23

Tổng

9

583

383

200

Hợp phần 2. Hợp phần tín dụng

Thực hiện Công văn số 409/DANN-LCASP ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ban quản lý dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp Trung ương về việc thông báo lịch làm việc của tư vấn tài chính tín dụng, Ban quản lý dự án LCASP tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn tư vấn.

Ban quản lý dự án tỉnh đã cử cán bộ kỹ thuật cùng làm việc với 3 định chế tài chính: Ngân hàng Chính sách và xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Ngân hàng Hợp tác (Coopbank).

Đồng thời, Ban đã cử cán bộ dẫn 2 đoàn của tư vấn tài chính trung ương đi điều tra, đánh giá tại các hộ chăn nuôi đã, sẽ xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học và các doanh nghiệp, trang trại trên địa bàn tỉnh.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

Phối hợp với đoàn chuyên gia tư vấn về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi của Trung ương tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá tại một số trang trại chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn 5 trang trại dự kiến sẽ triển khai xây dựng mô hình thí điểm trình diễn và gửi danh sách lên BQLDA Trung ương.

Hợp phần 4: Chi quản lý dự án

Các hoạt động khác

1. Tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện dự án năm 2015 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016.

2. Thực hiện Công văn số 2818/DANN-LCASP ngày 31/12/2016 của Ban quản lý dự án Trung ương về việc Đánh giá năng lực các đội thợ xây/doanh nghiệp khí sinh học, BQLDA tỉnh đã:

- Có Thông báo đăng trên trang website của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;

- Đăng Thông báo trên 3 số báo Nam Định;

- Gửi Thông báo số 11/TB-BQLDA LCASP tới các đội thợ xây công trình khí sinh học trên địa bàn tỉnh.

Đến hết ngày 15/02/2016, không có đội xây/doanh nghiệp nào gửi hồ sơ đăng ký năng lực về Ban quản lý dự án LCASP tỉnh.

Ngày 19 tháng 02 năm 2016, Ban quản lý dự án tỉnh đã có Công văn số 20/BQLDA LCASP báo cáo về việc đánh giá năng lực các đội thợ xây/doanh nghiệp khí sinh học gửi lên BQLDA Trung ương.

3. Thực hiện Công văn 349/DANN-LCASP ngày 29/02/2016 của Ban quản lý dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp Trung ương về việc Hỗ trợ thực hiện gói thầu số 17, Ban quản lý dự án tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần in Sao Việt mở Hội nghị lấy ý kiến về “Biên soạn xây dựng phát hành tài liệu tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp các bon thấp” tới các bộ BQLDA tỉnh, kỹ thuật viên cấp huyện, thợ xây, thợ lắp đặt công trình khí sinh học.

4. Tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2015.

5. Cập nhật số liệu giám sát/ đánh giá theo yêu cầu của BQLDA Trung ương.

6. Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án năm 2016 và đã được BQLDA Trung ương chấp thuận tại Công văn số 444/DANN-LCASP ngày 08/3/2016 và Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 73/QĐ-SNN ngày 11/3/2016.

7. Đã làm hơn 2 ngàn bảng mã công trình và chuyển cho các đồng chí kỹ thuật viên đóng tại các hộ xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học nhằm giới thiệu rộng rãi thông tin về dự án.

8. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo về BQLDA Trung ương.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ II NĂM 2016

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

1. Lắp đặt/xây dựng các công trình KSH:
Dự kiến khoảng 400-500 công trình

2. Tổ chức tập huấn vận hành công trình khí sinh học, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi.
Khoảng 8-12 lớp

3. Tổ chức tập huấn về giới thiệu lợi ích xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi.
Dự kiến tổ chức 10 lớp

4. In tờ rơi: dự kiến in khoảng 10.000 tờ

5. Tuyên truyền phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, xã).

6. Kiểm tra hồ sơ, đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học thuộc dự án.

7. Cập nhật số liệu giám sát, đánh giá theo yêu cầu của BQLDA Trung ương.

8. Kiểm tra, giám sát công trình khí sinh học đang vận hành nhằm đảm bảo về môi trường.

9. Đào tạo, tập huấn cho nông dân: 25 lớp về công nghệ phù hợp với ứng dụng sản xuất nông nghiệp các bon thấp (ủ phân compost).

 Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

1. Tổ chức Hội thảo xác định nhu cầu xây dựng, lựa chọn mô hình trình diễn thí điểm và giới thiệu công nghệ đã được nghiên cứu thành công cho nông dân và cán bộ.

Dự kiến tổ chức vào tháng 4.2016

2. Triển khai 5 mô hình thí điểm trình diễn.

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

4.1. Thuận lợi:

- Cán bộ tham gia dự án nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao (Trung ương, tỉnh).

- Quý II/2014 là thời điểm thuận lợi để xây dựng và lắp đặt các công trình KSH do ít phải chăm sóc, thu hoạch lúa, thời tiết khô ráo, dễ triển khai.

4.2. Khó khăn:

- Do ảnh hưởng của thời tiết (mưa dầm, rét) và những ngày nghỉ tết Nguyên đán nên trong quý I/2014 số lượng công trình KSH xây dựng và lắp đặt còn hạn chế.

4.3. Kiến nghị:

- Triển khai hiệu quả Hợp phần Tín dụng: có thể chuyển, thêm định chế tài chính tham gia (ví dụ: Ngân hàng Chính sách và xã hội).

- Sớm hướng dẫn triển khai các mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây