Báo cáo kết quả thực hiện Quý I/2015 và Kế hoạch triển khai tháng 4/2015

: Thứ hai - 12/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1323
Thực hiện chỉ đạo của Nhà tài trợ ADB và Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện Quý I /2015 và kế hoạch triển khai dự án tháng 4 như sau:
I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐẾN QUÝ I/2015.

Trên cơ sở văn bản 154/DANN-LCASP ngày 26/01/2015 Ban QLDA Trung ương đã có văn bản thống nhất cách tính dự toán định mức chi cho kỹ thuật viên hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học năm 2015 và Kế hoạch tài chính , dự toán chi tiết các hoạt động năm 2015, Ban QLDA tỉnh đã trình Chủ đầu tư – Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét phê duyệt. Ngày 02/02/2015 Giám đốc Sở NN&PTNT đã ra Quyết định phê duyệt Dự toán chi tiết các hoạt động năm 2015 của Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp Bình Định

Lập kế hoạch triển khai thực hiện Dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian nghỉ tết khá dài trong tháng 2 /2015 đã làm chậm trễ thời gian triển khai

Trong Quý I/2015 Ban QLDA tỉnh Bình Định đã thực hiện các nội dung của Dự án gồm những hoạt động sau:

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM)

Thông tin, tuyên truyền về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi(Xây dựng chương trình phát trên phương tiện thông tin đại chúng, viết tin, tờ rơi,…)
Tình hình phát triển xây dựng công trình khí sinh học vừa và lớn; Số hộ chăn nuôi lợn với số lượng trên 500 con khá nhiều, tuy nhiên nhiều hộ xây dựng CT KSH quy mô nhỏ không xử lý hết chất thải chăn nuôi. Vì vậy , cần thiết có mô hình CT KSH quy mô vừa để khắc phục tình trạng quá tải của CT KSH hiện tại. BQLDA dự kiến tổ chức Hội thảo lựa chọn tiêu chí và các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn nhưng chưa có thông tin, tiêu chuẩn từ Ban QLDA Trung ương.
Người nông dân: 5 lớp, 184 học viên tham dự
Tình hình phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn về công nghệ khí sinh học, quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi, cơ chế phát triển sạch trong chăn nuôi.

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học
Tình hình Kỹ thuật viên, kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân xây/lắp đặt công trình khí sinh học ( Khảo sát, thiết kế, giám sát chất lượng, nghiệm thu công trình, hướng dẫn vận hành công trình khí sinh học: Đội ngũ KTV chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm của các huyện, thị xã, thành phố, số lượng quá ít, mỗi huyện chỉ có 1 - 2người, không đủ thời gian để thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật cho người dân có nhu cầu xây dựng CT KSH
Công tác Kiểm tra giám sát công trình khí sinh học đang vận hành nhằm đảm bảo về môi trường: Đã tiến hành kiểm tra 10 hộ có CTKSH đang vận hành. Qua kiểm tra các công trình đang hoạt động tốt, người dân có ý thức quản lý và bảo dưỡng công trình theo hướng dẫn. Tuy nhiên, một số hộ chưa sử dụng có hiệu quả phụ phẩm từ CTKSH, 
Tình hình Tập huấn bổ sung và nâng cao cho Kỹ thuật viên: Đã tổng hợp danh sách học viên đăng ký tham gia khóa học của các địa phương gửi nhưng chưa tổ chức tập huấn.
Tình hình lựa chọn các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn: Chưa thực hiện
Tình hình xây dựng công trình khí sinh học và hỗ trợ tài chính cho người nông dân: Đã kiểm tra Hồ sơ những công trình KSH đã nghiệm thu trong năm 2014 để chuyến tiền hỗ trợ cho nông dân: 88 công trình
Tình hình hỗ trợ kỹ thuật xây dựng công trình khí sinh học. Đang triển khai

Hợp phần 2. Các hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Hợp tác xã trong việc triển khai cho vay tín dụng. Chưa thực hiện
1.Các hoạt động phối hợp với Ngân hàng tuyên truyền cho người dân có nhu cầu xây dựng công trình KSH tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. (Hội thảo, tập huấn tuyên truyền về lợi ích của việc xây công trình KSH, hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn...)
2. Các hoạt động kiểm tra giám sát việc cho vay và sử dụng đúng mục đích của ngân hàng cũng như người người dân,

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp: Chưa thực hiện

Tiểu hợp phần 3.1. Thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp các bon thấp

Nhu cầu xây dựng mô hình trình diễn của nông dân của các tỉnh về các bon thấp, giới thiệu các công nghệ đã được nghiên cứu ứng dụng thành công cho nông dân và cán bộ các tỉnh.
1.Tổ chức các chuyến tham quantrong nước học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu về công nghệ khí sinh học và quản lý chất thải chăn nuôi.( Chưa thực hiện)

Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng mô hình nông nghiệp các bon thấp

1. Hội thảo xác định nhu cầu xây dựng và lựa chọn mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp các bon thấp ; ( chưa thực hiện)
2. Xây dựng mô hinh sản xuất nông nghiệp các bon thấp (chưa thực hiện)
3.Đào tạo cho nông dân và cán bộ khuyến nông về công nghệ phù hợp cho ứng dụng sản xuất nông nghiệp các bon thấp (Chưa thực hiện)

- Tình hình đào tạo cán bộ khuyến nông/nông dân chủ chốt làm các hạt nhân thúc đẩy, đưa công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp vào ứng dụng trên địa bàn. (Đã tổ chức tại đâu, nội dung, số lớp, chất lượng thông qua phiêu đánh giá khóa đào tạo, thành phần tham gia trong đó % nữ tham gia lớp tập huấn....)
- Tình hình đào tạo nông dân thông qua các mô hình sẵn có để đào tạo. (Đã tổ chức tại đâu, nội dung, số lớp, chất lượng thông qua phiêu đánh giá khóa đào tạo, thành phần tham gia trong đó % nữ tham gia lớp tập huấn...)
- Tình hình thực hiện các mô hình nhân rộng.

Hợp phần 4: Quản lý dự án
- Lám Hồ sơ Quyết toán tài chính năm 2014 theo hướng dẫn của Ban QLDA Trung ương trình cấp thẩm quyền phê duyệt
- Xây dựng kế hoạch Chi lương và phụ cấp cho Ban QLDA tỉnh

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN:
Tổng số:             525.036.000 đồng

Trong đó:     Vốn ADB :  376.440.000 đồng
Vốn CPVN: 148.596.000 đồng

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG 04/2015.
1.Công tác tổ chức: Kiện toàn và ổn định bộ máy Ban QLDA
2. Nghiệp vụ chuyên môn:
2.1. Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển thị trường các bon

- Hợp đồng với các Đài phát thanh Huyện, Thị xã thông tin tuyên truyền về Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp.
- Tổ chức tập huấn về vận hành công trình khí sinh học, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi cho những hộ dân đã có đơn đăng ký tham gia Dự án.
- Thông báo cho các địa phương gửi danh sách và đơn đăng ký tham gia dự án của những hộ dân đăng ký xây dựng công trình khí sinh học để Ban QLDA lập kế hoạch đào tạo tập huấn về vận hành công trình KSH và quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi cho nông dân.
- Hội thảo lựa chọn tiêu chí và các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình KSH vừa và lớn

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

- Thông báo cho Kỹ thuật viên các huyện danh sách những hộ dân đăng ký xin Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các công trình khí sinh học để KTV tư vấn lựa chọn, giám sát kỹ thuật xây dựng và hướng dẫn vận hành.
- Kiểm tra, giám sát các công trình khí sinh học đang vận hành tại các Huyện, thị xã, thành phố.
- Tổ chức đào tạo 01 lớp đào tạo KTV công nghệ khí sinh học, vận hành và quản lý chất thải chăn nuôi an toàn …
- Hỗ trợ tài chính trực tiếp cho hộ dân chăn nuôi đã xây dựng hoàn chỉnh công tình KSH theo tiêu chuấn quy định của DA và đã được DA nghiệm thu.

2.2.Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp:

Tiểu hợp phần 3.1. Thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp các bon thấp

Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp

- Trên cơ sở các đề xuất của các cơ quan đơn vị liên quan đăng ký xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp; Ban QLDA tỉnh tổ chức 01 Hội thảo xác định nhu cầu xây dựng và lựa chọn các mô hình trình diễn về sản xuất nông nghiệp cac bon thấp phù hợp với điều kiện của địa phương và giới thiệu các công nghệ ứng dụng cac bon thấp để trình PCU xem xét hỗ trợ.

3. Kế hoạch giải ngân:
-  Dự kiến giải ngân Vốn ADB: 250.000.000 đồng  

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

4.1. Thuận lợi:
- Được Ban QLDA Trung ương và Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban QLDA tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Dự án được nhân dân đồng tình và tích cực đăng ký tham gia

4.2. Khó khăn:

4.3. Kiến nghị:
Ban quản lý dự án LCASP tỉnh Bình Định báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch Quý I năm 2015, Kính báo cáo Ban quản lý dự án TW, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, chỉ đạo.

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả tham quan, hội thảo, tập huấn về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi Quý I/2015

 

Nội dung

Số lượng (cuộc/lớp)

Số ngày /(cuộc/lớp)

Số người tham gia

T. Số

Nữ

DTTS

 

SL

%

SL

%

Tập huấn đào tạo giáo viên (TOT), KTV.

 

 

 

 

 

 

 

Tập huấn xây và lắp đặt công trình khí sinh học đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

Tập huấn cho người nông dân về vận hành công trình khí sinh học, quản lý chất thải chăn nuôi an toàn cho người nông dân,

5

2

184

83

45

0

 

 

Các cuộc hội thảo về phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

Các chuyến thăm quan trong nước.

 

 

 

 

 

 

 

Các cuộc hội thảo tập huấn khác....

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây