Báo cáo kết quả giao ban tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

: Thứ năm - 15/10/2015 10:20  |  Đã xem: 1385
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2015 tại Ban quản lý các dự án Nông nghiệp gồm những ý chính sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRONG THÁNG 9:
1. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban

- Trong tháng 9, Ban đã tập trung chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Họp giao ban các tỉnh phía Bắc và phía Nam của dự án QSEAP; Tiếp tục kiện toàn nhân sự các Phòng; Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân của các dự án...

 - Tổ chức, tham gia các Hội nghị, cuộc họp như: Họp về công tác Phòng chống tham nhũng, Họp ủy quyền cho Giám đốc dự án, Họp lấy phiếu Lãnh đạo các dự án LIFSAP, QSEAP, CRSD. Họp lấy phiếu bổ nhiệm Lãnh đạo phòng KH-KT...
- Làm việc với Thanh tra: Tham gia với đoàn Thanh tra của Bộ thực hiện việc thanh tra tại Dự án LIFSAP.
- Tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương như: Cà Mau, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Bắc Giang...

2. Về tình hình thực hiện văn bản đi và đến:
Trong tháng 9, Ban nhận được tổng số 90 văn bản đến và ban hành 252 Văn bản đi, trong số các công văn do Ban ban hành có:

+ Có 27 quyết định: Phòng: TCHC (9); TCKT (6); KHKT: (8) ; QLTV (4)
+ Có 89 văn bản tham mưu của 4 Phòng : KHKT (42) ; TCHC (33) ; TCKT (12) ; QLTV (02).
+ Các dự án ban hành 136 văn bản.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kết luận cuộc họp của Lãnh đạo Ban.

Thực hiện nhiệm vụ theo kết luận giao ban tháng 9:

Từ 01/9/2015 đến 30/9/2015, các Phòng, Dự án đã hoàn thành, phối hợp hoàn thành được9/17 nhiệm vụ được giao tại kết luận của Trưởng Ban trong cuộc họp giao ban tháng 9 (ngày 01/9):01 nhiệm vụ chưa được thực hiện: Điều chỉnh FS dự án QSEAP; 07 nhiệm vụ đang được các phòng và các dự án tiếp tục triển khai thực hiện gồm: (i) Đẩy nhanh công tác giải ngân; (ii) Công tác quyết toán của dự án: MOVIMAR, AST, VAHIP, ACP; (iii) Công tác phê duyệt FS dự án MNPB; (iv) Bố trí lại văn phòng, trang bị máy móc thiết bị làm việc của Ban; (v) Làm việc với các đơn vị liên quan tham mưu Trưởng ban trình Bộ chuyển Dự án JICA 5 từ CPO TL sang Ban; (vi) Nắm lại thông tin về dự án Thuỷ lợi Thuỷ sản báo cáo Trưởng ban; (vii) Thúc đẩy dự án Cao su tiểu điền (Dự án mới) và Điều chỉnh KHTT dự án CRSD. (Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm)

4. Kết quả thẩm định các gói thầu trong tháng 9 của các Phòng:

* Phòng TCHC: Đã hoàn thành việc điều động và kiện toàn Phòng QLTV; Đã hoàn thành việc phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Ban QLDA VnSAT, LIFSAP giai đoạn bổ sung; Hoàn thành việc tổ chứ Đại hội công đoàn khoá 6 nhiệm kỳ 2015-2020; Tham gia cùng đoàn công tác Vụ TCCB thăm các công trình chào mừng Đại hội Đảng 12 và kỷ niệm ngày truyền thống; Rà soát, tham mưu cho trưởng Ban về việc bố trí văn phòng làm việc cho các Phòng thuộc Ban; Tổng hợp báo cáo công tác đào tạo phục vụ đoàn kiểm tra công tác TCCB năm 2015. (Chi tiết như phụ lục 2 đính kèm).

* Phòng KHKT: Nhận 13 gói thầu và 04 nội dung công việc về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 4 dự án CRSD, VnSAT, LIFSAP và LCASP; đã xử lý xong 08 gói (06 gói đã có QĐ và 02 gói có tờ trình trình Bộ), đã có văn bản trình Bộ 03 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (dự án LCASP (bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu), LIFSAP (điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu)), 01 Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể của CRSD; đang thẩm định 05 gói thầu và xem xét 01 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án VnSAT. (Chi tiết như phụ lục 3 đính kèm) .

* Phòng TCKT:  Đã hoàn thành thẩm định và trình Lãnh đạo Ban phê duyệt dự toán: 10 gói thầu, cho ý kiến về TOR và Dự toán 03 gói thầu dự án CRSD. Hoàn thành thẩm định và trình Ban phê duyệt dự toán hoặc trình Bộ phê duyệt một số hội thảo, tập huấn của Dự án LCAPS, LIFSAP, CRSD.

Phòng đang xem xét thẩm định dự toán: Tư vấn truyền thông hạn hán của Dự án PTCSHTNT miền Trung - KVBS; các lớp tập huấn năm 2015 của Dự án TA Biến đổi KH các tỉnh MNPB. Gói thầu tư vấn kiểm toán nội bộ Dự án CRSD. (Chi tiết như phụ lục 4 đính kèm).

* Phòng QLTV: Trong tháng 9, phòng đã nhận được 10 Tờ trình về thẩm định các gói thầu tư vấn của các dự án. Phòng đã hoàn thiện công tác thẩm định của 9 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu đã hoàn thành và trình Trưởng ban ký phê duyệt, 5 gói thầu có báo cáo thẩm định yêu cầu dự án giải trình. 01 gói thầu hiện đang trong quá trình thẩm định. (Chi tiết như phụ lục 5 đính kèm).

Công tác quản lý tư vấn: Qua khảo sát nhanh hiện tại Ban có tổng số 75 hợp đồng tư vấn, trong đó: 25 công ty và 49 tư vấn cá nhân, tính tổng thể 292 tư vấn (46 tư vấn quốc tế và 246 tư vấn trong nước). Để công tác giám sát, đánh giá và quản lý tư vấn được thuận lợi đúng quy trình, Phòng đã tham mưu cho Trưởng ban ban hành văn bản số 1892/QLNN-QLTV&XDDA ngày 24/9/2015 về công tác quản lý tư vấn đối với các dự án trực thuộc Ban. Trên cơ sở văn bản này các dự án đang chuẩn bị các báo cáo về phòng để tổng hợp theo dõi

5.  Kết quả thực hiện và giải ngân trong tháng:
- Thực hiện trong tháng 9 đạt 243 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch tháng (vốn ODA 239 tỷ đồng); Lũy kế thực hiện đến tháng 9 đạt 1.582 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm (vốn ODA: 1.556 tỷ đồng).

- Giải ngân trong tháng đạt 249 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch tháng (vốn ODA 243 tỷ đồng); Lũy kế giải ngân đến tháng 9 đạt 1.066 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm (vốn ODA: 1.039 tỷ đồng).

(Chi tiết như phụ lục 6, 7,8 đính kèm)

- Đề nghị các dự án tập trung vào công tác giải ngân trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch.

6. Tình hình bố trí vốn đối ứng năm 2015:
- Trung ương: Cơ bản Bộ đã bố trí đủ, một số dự án thiếu Ban đã có văn bản số 1678/DANN-KHKT ngày 26/8/2015 để xin Bộ bổ sung và điều hòa. Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Bộ Tài chính bố trí vốn đối ứng cho các dự án thuộc Ban.
- Địa phương: Theo kế hoạch năm 2015 nhu cầu vốn đối ứng các dự án trong Ban là 452,4 tỷ đồng, đến thời điểm 15/9/2015 các tỉnh mới bố trí được 261,7 tỷ đồng đạt 58% kế hoạch, một số tỉnh bố trí vốn đối ứng rất thấp như: Yên Bái, Lai Châu… đặc biệt có Thái Nguyên chưa bố trí. Phòng KH-KT đã phối hợp với Vụ HT-QT có văn bản gửi các tỉnh tham gia các dự án thuộc Ban để bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án. Đến nay, Bộ đã có văn bản gửi các tỉnh thuộc dự án QSEAP yêu cầu bố trí đủ vốn đối ứng cho các tỉnh để đảm bảo công tác giải ngân của dự án.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2015
1. Các Phòng tập trung thực hiện dứt điểm các gói thầu toàn tồn đọng; các công việc liên quan đến đấu thầu, dự toán... ;

2. Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn bộ máy tổ chức các Phòng trong Ban theo kết luận của Trưởng ban tại cuộc họp tháng 9 theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả;

3. Đôn đốc công tác quyết toán hoàn thành dự án Khắc phục KCHQTT 2005, Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung, Dự án CSTĐ. Phối hợp với Vụ Tài chính, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra tổng hợp quyết toán dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp, MOVIMAR, ACP, VAHIP.

4. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng các công trình của các tỉnh và kiểm tra đôn đốc công tác thực hiện giải ngân của các dự án (đặc biệt là những dự án có kế hoạch trong năm lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp cụ thể: Dự án QSEAP, Dự án MNPB, Dự án CRSD, Dự án LIFSAP). Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán của các Dự án.

 Phục Lục đính kèm 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây