P.KHKT - Giao ban tháng 8 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 9 của BQLDA Nông nghiệp

: Thứ hai - 12/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1419
Ngày 5 tháng 9 năm 2016 tại hội trường tầng 9 Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai công tác tháng 9 năm 2016.

 Tham dự cuộc họp có đầy đủ thành phần lãnh đạo Ban cũng như cán bộ chủ chốt các phòng Chuyên môn nghiệp vụ; Các Chương trình/Dự án.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban:

             Trong tháng 8/2016, Trưởng ban đã tập trung chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

- Họp giao ban các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Họp giao ban các dự án về công tác đấu thầu, giải ngân và quyết toán.

- Họp về báo cáo thiết kế giai đoạn 2 Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.

- Họp giao ban tiến độ thực hiện dự án CRSD và VnSAT.

- Họp về công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ.

- Tham dự  buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Bộ NN&PTNT.

- Họp giao ban về công tác xây dựng cơ bản với Bộ trưởng; Họp với Đoàn làm sạch mùa xuân của Nhà tài trợ ADB (Ban có 03 dự án nằm trong danh sách này gồm Dự án Miền trung, Dự án LCASP, Dự án Tây nguyên).

- Tham dự hội nghị của Tổng cục Thủy lợi tại Bộ và dự hội nghị sơ  kết dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tại Nghệ An.

- Họp tổ chuẩn bị dự án JICA.

- Tổ chức đoàn công tác kiểm tra dự án CRSD tại Nghệ An, Bình Định, đi kiểm tra dự án MNPB tại tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình (phối hợp với Cục QLXDCT).

             2. Về tình hình thực hiện văn bản đi và đến:

Trong tháng 8, Ban nhận được tổng số 140 văn bản đến và ban hành 240 Văn bản đi, trong  số các công văn do Ban ban hành có:

+ Có 39 quyết định: Phòng: TCHC (10); TCKT (9); KHKT: (13) ; QLTV (7)

           + Có 60 văn bản tham mưu của 4 Phòng;

+ Các dự án ban hành 141 văn bản.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính của các Phòng chuyên môn:

a) Thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Trưởng ban tại cuộc họp giao ban với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ ngày 8/8/2016:

             Từ 08/8/2016 đến 31/8/2016, các Phòng đã thực hiện 3/19 nhiệm vụ và đang phối hợp thực hiện 16/19 nhiệm vụ được giao tại kết luận của Trưởng ban trong cuộc họp giao ban các Phòng (ngày 08/8).

b) kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của các phòng chuyên môn:

 * Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Báo cáo Bộ NN & PTNT về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành  Nội vụ.

- Tham mưu Trưởng ban Bổ nhiệm lại 02 Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, Cử 02 Phó giám đốc Dự án LIFSAP.

- Làm việc với Bộ NN & PTNT về sắp xếp kho lưu trữ Hồ sơ tài liệu cho Ban. Tổng hợp rà soát phân loại tài liệu lưu trữ trong kho.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng khối các Ban quản lý.

- Rà soát quy chế hoạt động sổ tay hướng dẫn hoạt động Dự án ban hành của CRSD, Miền núi phía bắc để xác định rõ những bất cập giữi Quy chế hướng dẫn của Ban, Dự án và sổ tay hưỡng dẫn.

- Soạn thảo tờ trình thực hiện các bước đưa ISO vào hoạt động. Rà soát cập nhật quy phạm pháp luật mới có liên quan hoạt động Dự án.

-  Thực hiện hoàn thành cập nhật và xác thực Hồ sơ công chức, viên chức trên cơ sở dữ liệu.

- Thực hiện kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ năm 2016. Cập nhật theo dõi và báo cáo  về chấm công lao động bằng dấu vân tay của Ban. Tiến hành sửa chữa, mua sắm một số trang thiết bị cho Văn phòng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.

-  Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện các công việc liên quan đến quản lý, tổ chức vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa, duy tu thiết bị tại Văn phòng làm việc của Ban.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ để thanh quyết toán các khoản chi phí dịch vụ của toàn Ban theo tháng.

- Thực hiện công tác quản trị văn phòng, quản lý phòng họp đảm bảo cảnh quan, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường trong cơ quan

* Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

- Xem xét, điều chỉnh, bổ sung tiểu dự án thủy lợi huyện Thanh Lương và công trình cấp nước sinh hoạt liên xã thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (Dự án MNPB), Điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình "Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1" - Dự án CRSD và Xem xét, bổ sung Báo cáo KTKT mô hình các giải pháp thí điểm đèo Nhau thuộc tiểu dự án số 35, tỉnh Thái Nguyên.

- Xem xét, trình Bộ xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Nâng cấp CSHT cho Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3 (Số PR.18/WRIA3/PCU) Dự án CRSD

- Xem xét và có ý kiến về điều chỉnh hình thức hợp đồng cho các gói thầu thuộc tiểu dự án DL03 (huyện Krông Năng), thuộc dự án HTTN tỉnh Đắk Lắk.

- Kiểm tra, xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 (TDA3-XL3/TL/2015) Tiểu dự án "Nâng cấp, kiên cố hóa kênh chính Bắc ba Bàu" tỉnh Bình Thuận (Dự án Miền Trung);

- Tham mưu về việc xử lý tình huống đấu thầu gói thầu Tư vấn xây dựng quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây chuối của dự án MNPB;

- Điều hòa phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư  phát triển năm 2016 cho Dự án QSEAP;

- Báo cáo Bộ kế hoạch năm 2017 của các dự án thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp;

- Công tác thẩm định các gói thầu thiết bị: Trong tháng 8 Phòng thẩm định 8 gói thầu, trong đó: 06 gói thầu đ�� trình Trưởng ban phê duyệt; 02 gói thầu Phòng đang thẩm định;

- Tham gia đoàn công tác tại các tỉnh Nghệ An, Bình Định (dự án CRSD) và tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ (Dự án MNPB)

* Phòng Tài chính kế toán:

- Hoàn thành thẩm định dự toán trình Ban phê duyệt dự toán 05 gói thầu, Hội thảo của Dự án LIFSAP và LCASP, kiểm tra thanh toán chi phí LIC của một số Dự án.

- Đề xuất Trưởng ban thành lập Tổ tư vấn về công tác quyết toán đối với Dự án LIFSAP pha 1 và Dự án QSEAP để đẩy nhanh tiến độ quyết toán và tháo gỡ các khó khăn.

- Phối hợp với Vụ Tài chính thực hiện kiểm tra công tác tài chính kế toán tại một số tỉnh Dự án CSHT Tây Nguyên và Dự án PTNT các tỉnh miền Trung – KVBS, quyết toán Dự án PTNTTH miền Trung tỉnh Ninh Thuận.

- Tổ chức họp quán triệt, hướng dẫn các dự án về việc lập dự toán của các gói thầu tư vấn do qui định về lương tư vấn có sự thay đổi theo hướng dẫn thông tư của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn các dự án thực hiện thủ tục chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hang hóa, dịch vụ dưới 100 triệu đồng.

           * Phòng QLTV&XDDA:

           - Công tác thẩm định:

           Trong tháng 8, phòng đã xem xét thẩm định và có ý kiến 18 gói thầu tư vấn. Trong đó xem xét có ý kiến về 8 TORs tư vấn cá nhân trong nước của dự án LIFSAP, do dự án chưa có kế hoạch đấu lưa chọn nhà thầu nên phòng sẽ xem xét trước cùng với dự án để sớm gửi các cơ quan đầu môi, chuyên môn có ý kiến. Sau khi có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ NN&PTNT phê duyệt, sẽ tiến hành triển khai các bước tuyển chọn tư vấn để đẩy nhanh tiến độ.

           - Công tác nghiệm thu sản phẩm:

Trong tháng, phòng đã tham gia nghiệm thu các sản phẩm tư vấn LIC của dự án Miền Trung và Tây Nguyên, nghiệm thu các sản phẩm của dự án CCKH. Căn cứ theo Văn bản đẩy nhanh công tác thanh toán, giải ngân giảm bớt thủ tục hành chính đối với hợp đồng theo thời gian, Phòng sẽ không tham gia xem xét các Bảng chấm công của tư vấn hàng tháng kể từ 01/8/2016 chỉ tiến hành kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ.

- Các hoạt động khác:

+ Rà soát các văn bản phân cấp cho các dự án; rà soát và tổng hợp kế hoạch thực hiện đấu thầu tư vấn các dự án năm 2016;

+ Rà soát về việc phê duyệt các sổ tay PIM, PAM, POM của các dự án thuộc Ban;

+ Rà soát, tổng hợp đánh giá công tác quản lý và chất lượng tư vấn Quý II của các dự án thuộc Ban.

- Công tác xây dựng dự án mới:

+ Tiếp tục thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho dự án JICA 5: Ngày 2/8, họp ra mắt Tổ công tác chuẩn bị dự án; Bộ KHĐT đã có văn bản xin ý kiến góp ý đề xuất dự án vốn vay; APMB đã có văn bản trình Bộ phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn TDA.

+ Thực hiện các hoạt động khác để xúc tiến xây dựng dự án mới.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9:

1.      Phòng Tổ chức Hành chính:

- Chuẩn bị tài liệu đoàn kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ của Bộ NN & PTNT.

- Thực hiện kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ năm 2016.

-  Rà soát cập nhật quy phạm pháp luật mới có liên quan hoạt động Dự ánTiến hành sửa chữa, mua sắm một số trang thiết bị cho Văn phòng Ban.

- Phối hợp với Sở Cảnh sát PCCC Tp Hà Nội về thực hiện công tác PCCC theo quy định.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo đúng quy định (như công tác huấn luyện, công tác đào tạo, tham gia hội thao .....).

- Thực hiện công tác quản trị văn phòng, quản lý phòng họp đảm bảo cảnh quan, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường trong cơ quan.

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

- Hoàn thiện quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đào tạo tổng thể, kế hoạch đào tạo năm;

- Tiếp tục xem xét và điều chỉnh kế hoạch năm 2016 cho các dự án;

- Tăng cường các đoàn công tác kiểm tra, giám sát về công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình tại các dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đã xây dựng và được Trưởng ban phê duyệt.

3. Phòng Tài chính kế toán:

- Tiếp tục phối hợp với Vụ Tài chính đẩy nhanh công tác quyết toán chi phí năm 2015 của các Ban QLDA Trung ương và công tác quyết toán các Dự án hoàn thành đã trình Bộ (CSTĐ, THMT).

- Phối hợp Kiểm toán NN kiểm toán một số tỉnh Dự án MNPB.

- Xây dựng qui định nội bộ về công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý về kiểm toán dự án để sử dụng hiệu quả số liệu kiểm toán và chống lãng phí, trùng lặp.

- Tiếp tục kiểm tra công tác TCKT tại một số tỉnh của Dự án MT và CSHT Tây Nguyên và có văn bản hướng dẫn TCKT cho 02 dự án.

- Thực hiện công tác thẩm định theo quy định.

4. Phòng QLTV và XDDA:

Thực hiện công tác thẩm định các gói thầu tuyển chọn tư vấn theo đúng quy định.

Hoàn thành việc đánh giá hoạt động tư vấn Quý II/2016 các dự án trực thuộc Ban.

Tiếp tục tham mưu Trưởng ban về các hoạt động quản lý tư vấn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chương trình, dự án mới.


Tổng kết buổi làm việc, Trưởng Ban quản lý các dự án đôn đốc các Chương trình/Dự án cần nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cải thiện công tác kế hoạch, kế toán đồng thời tập trung đôn đốc, chỉ đạo hỗ trợ các Chương trình/Dự án tại địa phương thực hiện đúng kế hoạch được giao.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây