Report on the results of the first quarter implementation and implementation plan of the project to support the low-carbon agriculture in the second quarter of 2015 Ben Tre province

: Monday - 12/09/2016 10:20  |  Viewed: 1218
Follow the guidance of the ADB Donor and the Central Management Board of the Low Carbon Agricultural Support Project, Ben Tre Project Management Unit, Quarterly Results Report. 2015 is as follows:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỞNG KHẢI TRỌNG QUÝ I

1. Hợp phần 1: Quản lý chất thải trong chăn nuôi

- Tham khảo cho Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng Kế hoạch công trình trọng lượng giao ước công trình nhỏ hơn năm 2015 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với tổng số là 1.500 công trình.

- Tiếp tục triển khai xây dựng và thử nghiệm các mô-đun sinh học mô phỏng. Kết quả:

+ Registration podpis / dựng số: 493 công trình;

+ Built and mounted / mounted: 490 công trình;

+ Tổ chức thực nghiệm: 324 công trình.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các công trình KSH đã xây dựng năm 2014.

2. Hợp phần 2: Các hoạt động phối hợp với ngân hàng trong triển khai cho vay tín dụng

There are no manual, only ECB of Agriculture and Rural Development and the Bank of the Government of China, for the Chi nhánh Ngân hàng tại tỉnh, chưa thực hiện được các huyện Investment for investment for building student.

3. Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ nông sản các bon thấp

- Tham gia, phối hợp với các trường, viện, xưởng ... khảo sát, xây dựng mô hình nông nghiệp bon thấp, các sản phẩm phụ trong nông nghiệp, chất thải trong chăn nuôi (có 03 mô hình trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt).

- Searching the description of the Project Manager in the Prevention of a new Province of the project, not for non-profit for the Ban Central. This problem is also true the authoring of the developer and executable models of the description of the resources of the resources of the resources of the resources.

4. Hợp phần 4: Quản lý dự án

- Refill general plan of province tỉnh Bến Tre (2014 - 2018) and Kế hoạch tài chính, Dự báo chi tiết năm 2015 gửi Ban QLDA Trung ương thông qua UBND tỉnh và Sở Nông Nghiệp và PTNT phê duyệt .

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự của Ban QLDA tỉnh phù hợp với yêu cầu dự án của dự án.

- Chưa giải quyết, chỉ nên chạy một số hoạt động kinh doanh thường xuyên để phục vụ công tác.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ II NĂM 2014

- Thực hiện Kế hoạch Quản lý dự án tỉnh năm 2015, tiếp tục tổ chức huấn luyện, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi cho dân cư theo dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, tư vấn, Manual instruction register for an sinh.

- Tiếp nhận đăng ký, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng cho khoảng 300 công trình sinh học quy mô nhỏ và tổ chức các thử nghiệm các công trình đã được hoàn thành để hỗ trợ tài chính cho dân cư.

- Xây dựng các tuyên truyền chương trình dự án (Đài PTTH, Tờ rơi ...)

- Checking the KSH has been built in 2014

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình KSH bằng vật liệu composite đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi

- Tích cực phát các kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện Hợp phần của Dự án trong năm qua.

2. Khó khăn

- Problem supported for a capital investment for hamburger will to build the application for this application, and now the Current operating system of a budget, and so much badges.

- Implement for build the Infrastructure of the 3 the Capital of the Provinver Province and lúng túng.

3. Kiến thức

Ban quản lý dự án Trung hỗ trợ, hướng dẫn cho Dự án BQL tỉnh triển khai thực hiện mô hình Hợp phần 3.

Đây là kết quả hoạt động của Ban Quản lý dự án tỉnh trong quý I và Kế hoạch khai thác dự án II năm 2015, báo kính cho Ban Quản lý Dự án Trung ương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, Chỉ đạo.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second