Report on the inspection and supervision of the existing biogas plant and the plan for construction of the project in 2016 in Ben Tre province.

: Wednesday - 11/05/2016 23:20  |  Viewed: 1196
Report on the inspection and supervision of the existing biogas plant and the plan for construction of the project in 2016 in Ben Tre province.

Thực hiện ý kiến của dự án quản lý dự án hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp Trung Ương về công việc kiểm tra, giám sát công trình sinh học đang hoạt động và kế hoạch, xây dựng công trình sinh học năm 2016, Ban quản lý dự án hỗ trợ Nông nghiệp các tỉnh bon thấp tỉnh Bến Tre báo các nội dung như sau

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second