Report on the construction and installation of biogas plant in 2015 in Bac Giang province

: Tuesday - 26/04/2016 10:20  |  Viewed: 1117
Report on the construction and installation of biogas plants as of 02 January 2016 of Bac Giang province

Trong năm 2015, ban quản lý dự án LCASP tỉnh Bắc Giang đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai xây dựng và lắp đặt các công trình khí sinh học tại địa bàn tỉnh. 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second