Workshop to select households for low carbon agriculture production

: Tuesday - 28/06/2016 10:20  |  Viewed: 1236
On 21/6/2016, the Low Carbon Agriculture Assistance Project (LCASP) organized a workshop to guide the selection / selection of pilot sites for low carbon agricultural production in Hanoi. Participants in the workshop included the Central Project Management Board, the provincial project management boards and the project implementation consultants.

  Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ triển khai các hoạt động thuộc Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp, thuộc Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp. Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi quy trình và các nội dung lựa chọn hộ/chọn điểm thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp. Kết thúc hội thảo, các tỉnh đã thông nhất được quy trình và các bước triển khai cũng như đăng ký sơ bộ số lượng mô hình dự kiến thực hiện tại tỉnh. Theo Kế hoạch, trong cuối tháng 7/2016, Ban quản lý dự án các tỉnh sẽ báo cáo Ban quản lý dự án Trung ương về kết quả lựa chọn hộ/địa điểm và thiết kế chi tiết các mô hình của tỉnh.

Một số hình ảnh tại hội thảo

 

Giám đốc Dự án Nguyễn Thế Hinh khai mạc Hội thảo

Đại diện tư vấn trình bày hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ/điểm

Đại diện Ban quản lý dự án các tỉnh tham gia thảo luận tại Hôi thảo

Đại diện Tư vấn quản lý dự án tham gia thảo luận tại Hội thảo

Giám đốc Dự án giải thích thắc mắc của các đại biểu tại Hội thảo

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second