P.TCKT - Notification of the Chairman's conclusion at its meeting on December 12,

: Wednesday - 20/07/2016 10:20  |  Viewed: 1128
P.TCKT - Notification of the Chairman's conclusion at the meeting on July 12,

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN

TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN VỚI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  Ngày 12/07/2016, Trưởng ban Quản lý các dự án Nông nghiệp đã chủ trì cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 của Phòng Tài chính kế toán. Tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo Ban, đại diện các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, chuyên trách của Phòng Tài chính kế toán.

  Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính kế toán và Phụ trách kế toán các dự án báo cáo về công tác Tài chính kế toán (TCKT) của Ban và các dự án thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc và ý kiến phát biểu của các cán bộ  tham dự. Trưởng ban đã có ý kiến kết luận chỉ đạo nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm như sau:

  1.  Công tác giải ngân

  Năm 2016, một số dự án giải ngân có số vốn lớn như: Dự án CRSD, MNPB và QSEAP, các Kế toán dự án tăng cường hướng dẫn, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và hỗ trợ các Ban QLDA tỉnh đối với các thủ tục hành chính như gia hạn hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng…, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, các Ban QLDA tỉnh dễ sai sót. Để giảm bớt các thủ tục xem xét, cán bộ kế toán cần linh động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Giám đốc dự án để xử lý, hạn chế văn bản trao đổi quá nhiều, kéo dài thời gian xem xét, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân dự án.

  2. Công tác xử lý tài sản và quyết toán của Dự án hoàn thành

  Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 cần đẩy nhanh công tác bàn giao tài sản của các địa phương.

  Dự án Phát triển cao su tiểu điền (hợp phần B và một phần hợp phần C) và Dự án Phát triển NTTH các tỉnh miền Trung tích cực phối hợp với Vụ Tài chính để hoàn thành thẩm tra tổng hợp quyết toán trong quý III/2016.

  Dự án LIFSAP khẩn trương tổng hợp quyết toán báo cáo Bộ trong năm nay.

  Dự án QSEAP hướng dẫn các địa phương thực hiện quyết toán theo văn bản hướng dẫn của Bộ và các quy định hiện hành, phấn đấu trình Bộ tổng hợp quyết toán vào quý I/2017.

  Toàn bộ các Dự án do Ban quản lý đều là dự án “Ô”, nên công tác tổng hợp xử lý tài sản khi dự án kết thúc mất nhiều thời gian do chưa có Quy chế phối hợp của các đơn vị có liên quan. Để thống nhất về trình tự, thủ tục xử lý tài sản, đề nghị Phòng TCKT chủ trì dự thảo quy chế xử lý tài sản dự án kết thúc, đặc biệt lưu ý đến đặc thù của các Dự án hành chính sự nghiệp để các dự án và các địa phương triển khai được thuận lợi.

  3.  Công tác kiểm toán

  Hiện nay, các Dự án phải thực hiện nhiều hình thức kiểm toán khác nhau, đó là Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, kiểm toán nội bộ (nếu có)  theo quy định bắt buộc của các Nhà tài trợ và kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định trong nước. Mặc dù, có những hoạt động phải thực hiện cả 3 loại hình kiểm toán như trên, song chất lượng và hiệu quả kiểm toán chưa tương xứng với kinh phí kiểm toán. Đề nghị Phòng TCKT nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy định về kiểm toán độc lập, những loại hình nào không cần thiết phải kiến nghị cấp trên không cho phép thực hiện, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư sử dụng hiệu quả và tạo điều kiện cho các dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

  4. Công tác chấp hành chính sách thuế TNCN

  Hiện nay, Phòng TCKT mới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành thuế TCCN tại các Ban QLDA Trung ương, chưa kiểm tra sâu tại các địa phương. Đặc biệt tại các tỉnh thực hiện dự án CRSD có các hoạt động phải thuê chuyên gia tư vấn trong nước, các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực…có phát sinh các khoản thu nhập cá nhân, cần phải chấp hành các quy định về thuế TNCN. Đề nghị phòng TCKT xây dựng văn bản hướng dẫn và thực hiện kiểm tra chấp hành thuế TNCN tại các địa phương.

  5. Công tác kiểm tra, hướng dẫn

  Đối với các dự án XDCB, công tác TCKT thực hiện thuận lợi do các hoạt động đầu tư XDCB có hành lang pháp lý tương đối đầy đủ. Đối với các Dự án HCSN có nhiều hoạt động phi công trình, hoạt động đào tạo nâng cao năng lực do các địa phương thực hiện có kinh phí lớn, như dự án CRSD, VNSAT, LCASP…, đề nghị Phòng TCKT tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để đảm bảo hồ sơ thanh toán đầy đủ, chặt chẽ, hợp pháp, hợp lệ, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

  6. Công tác TCCB

  Phòng TCKT và Giám đốc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên chỉ đạo bàn giao công việc giữa Kế toán dự án mới và Kế toán dự án sắp nghỉ hưu theo đúng quy định.

  Phòng TCKT và Phòng TCHC đã nỗ lực tham mưu cho Ban sắp xếp lại Bộ phận TCKT các dự án đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh chồng chéo. Đề nghị các Dự án nghiêm túc thực hiện kiện toàn lại theo TOR đã được Ban phê duyệt.

  7.   Công tác cải cách thủ tục hành chính

  Phòng TCKT và các Dự án nghiên cứu, phối hợp xử lý công tác TCKT theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thanh quyết toán nhanh gọn, hồ sơ pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, hợp pháp, hợp lệ. Những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp cần đề xuất giảm bớt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.

  Toàn thể cán bộ trong Ban nói chung và cán bộ Tài chính kế toán nói riêng cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu, công tác chuyên môn. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử theo quyết định số 1068/QĐ-BNN-TCCB ngày10/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second